Home » Álláspontok, Elemzések, Featured, Headline

A Political Capital reakciója a DGAP jelentésére

Vegyes a fogadtatása a DGAP „Magyarország a médiában 2010-2014 – Kritikai észrevételek a sajtótudósítások kapcsán” című jelentésének. Az írás elkészítéséhez szervezett háttérbeszélgetések közül kettőnek a Political Capital egy-egy munkatársa is résztvevője volt. Mivel a megállapításaink és átküldött háttéranyagaink csak kisebb részben épültek be a szövegbe, ezen a felületen reagálunk a közzétett jelentésre, azon belül is a választási rendszerre vonatkozó fejezetre.

A jelentés néhány pontja kellő alapossággal körvonalaz bizonyos problémákat, máshol összemos fogalmakat, kisebb-nagyobb tárgyi tévedések is becsúsznak, több, a választási rendszert feszítő problémát pedig egyáltalán nem említ. Az írás természetesen nem vállalkoz(hat)ott arra, hogy átvilágítsa a teljes választási szabályozási környezetet, ez nem is volna számon kérhető rajta. Azzal azonban, hogy néhány aspektusát viszonylag részletesen tárgyalja, más, legalább olyan releváns alkotóelemeket pedig egyáltalán nem, a levont következtetések és az összességében inkább pozitív végkicsengés hitelessége egyaránt megkérdőjeleződik.

Az új egyéni választókerületi rendszer – „Gerrymandering“

A jelentésnek ez az alfejezete több ponton is kritikátlanul követi a kormányzati érvelést.

Rögtön azzal indít, hogy a választási reform szükségességét a parlamenti képviselők számának csökkentése miatt nem lehetett halogatni, holott a létszám visszavágásából következő költségcsökkenés nem több, mint a pártok által generált hamis illúzió. A képviselői fizetések és juttatások átalakítása hozott ugyan némi megtakarítást, de ahogy az várható volt, lényegesen többet költhetnek alkalmazottaikra, összességében tehát aligha lett spórolás a végeredmény. A 2014-es választási eljárás pedig minden korábbinál nagyságrendekkel drágábbnak bizonyult, nem függetlenül a kampánytámogatás címén magánzsebekbe ellenőrizetlenül folyatott – a jelentésben meg sem említett – közpénzek milliárdjaitól.

Ennél is aggasztóbb a választókerületi aránytalanság és a gerrymandering problémájának összemosása a brit modell aránytalanságával. A kormányzati kommunikáció épp azt használja ki, hogy a laikus közvélemény számára nem szétválasztható az egyformán „aránytalanság”-nak nevezett két problémakör, a jelentés pedig ahelyett, hogy ezt tisztába tenné, felül a torz értelmezésnek. Az egyik aránytalanság azt méri, hogy a parlamentbe jutott pártok mandátumaránya mennyire követi a szavazati arányokat. Arról, hogy e két érték közötti különbségnek mennyire kell alacsonynak lennie, a pártok minden demokráciában hosszasan vitatkoznak (leginkább sűrűn változó politikai érdekeik mentén), de mind az arányossági, mind a többségi logika egyformán demokratikus: nem kevésbé legitim a kizárólag egyéni kerületekre épülő brit modell a számos európai országban alkalmazott, kizárólag országos listákat alkalmazó rendszernél. A másik aránytalanság viszont a választókerületi lélekszám eltéréseiből származik (a kisebb kerületek lakóinak szavazata többet ér a nagyobb körzetekben élőkénél), s mint ilyen, alapjogot sért, demokratikus deficithez vezet. Sajnálatos, hogy a jelentés is vegyíti e két fogalmat, ráadásul úgy, hogy ezzel némi megértést tanúsít a köztudottan manipulált kerülettérkép alkotóinak irányába.

Ha már a szerzők a brit példát felhozták, szerencsésebb lett volna a Boundary Commissions intézményét példaként ajánlani, amely független határkijelölő bizottságként épp azt a célt szolgálja, hogy minimálisra csökkenjen a kerülettérkép-manipuláció mozgástere.

Félrevisz az a megállapítás is, hogy „nem az új egyéni választókerületi rendszer volt az oka a Fidesz 2014-es választási győzelmének”. A gerrymanderingnek ugyanis közismerten csak szoros eredmény mellett mutatkozik meg a hatása; az tehát, hogy 2014 nem ilyen választási eredményt hozott, semmit nem mond el arról, hogy éles helyzetben mekkora jelentőséggel bírhat a kerülettérkép.

A jelentés kritikátlan pozitívumként említi azt is, hogy legalább a kerületek közötti lélekszám-aránytalanságokat megoldotta az új térkép. Ez jelenleg igaznak tűnik, de az új törvény nem biztosítja, hogy ne termeljük újra az aránytalanságokat. Azért nem, mert az Alkotmánybíróság 2010-es határozatával ellentétesen cselekedett a törvényalkotó. Az AB azt írta elő, hogy a kerülethatárokat feles törvényben rögzítsék, a határmódosításokhoz irányadó elveket és garanciákat pedig kétharmadosban. Ehhez képest nem sikerült szigorú garanciákat alkotni, de a kerülettérkép is kétharmados döntést igényel. Ez praktikusan azt jelenti, hogy ha egy politikai erőnek megvan a kétharmados többsége, a megyehatárokon belül jóformán bármikor, bármilyen módon módosíthatja a határokat, de ha nincs meg (ahogy 1990 és 2010 között is történt), szinte lehetetlen hozzájuk nyúlni.

Az alaposnak szánt írásba egy egyszerű tárgyi tévedés is becsúszott: az MSZP-SZDSZ-kormány „a második kormányzati periódusa alatt az Alkotmánybíróság ismételt, 2007-es felszólítását követően sem tett eleget az abban foglaltaknak”. Valójában nem volt ekkor ismételt felszólítás, a 2005-ös AB-határozat határideje járt le 2007. június 30-án. Ráadásul 2006-os választási győzelme után az akkori kormány benyújtott a parlamentnek egy komplett választásireform-javaslatot, más kérdés, hogy a választókerületi problémára az sem szolgált volna átfogó megoldással, és azt is pontosan tudták, hogy a Fidesz sosem lenne partner a törvényjavaslat megszavazásában. Abban, hogy 1998 és 2010 között nem történt előrelépés a választási rendszer (részleges vagy átfogó) reformját illetően, a kétharmados többséget ebben a 12 éves időszakban összeadni képes MSZP és Fidesz egyformán felelős, függetlenül attól, hogy épp melyikük volt kormányon.

Választási kampány – a televízióban és plakátfelületeken

Ez az alfejezet alaposan körbejárja a választási kampány új jogszabályi környezetét, s rámutat a részeiben fairnek tűnő elemek kormánypártnak kedvező összhatására. Nem hagyja figyelmen kívül azt sem, hogy mi az, ami nem tartozik a választási eljárási törvény hatálya alá, így súlyos problémaként írja le, hogy a kormány vagy a civil szervezetek korlátlanul végezhetnek kampánytevékenységet, ami komoly előnyt jelent a mindenkori kormánypártnak.

Nem tartozik szorosan a témához, de a jelentés ezen a ponton tárgyalja a civil szervezetek elleni erőteljes kormányzati fellépést is, amelynek során – aligha vitatható módon – egyetértően fogalmaz az olyan vádakkal kapcsolatban, mint „erődemonstráció” és „megfélemlítési kísérlet”.

Győzteskompenzáció

A győzteskompenzáció néven elhíresült („a győztes felülpremizálása” pontosabb leírás volna) hungarikummal kapcsolatban is viszonylag korrekt a jelentés értékelése. Sőt, talán határozottabban is ki lehetett volna emelni, hogy nincs szó arról, hogy alapjogsértő volna az új intézmény, tekintve, hogy minden szavazat csak egyszer kerül be a végelszámolásba. A legfőbb kritikusok is egyetértettek abban, hogy az új választási rendszernek ez tipikusan egy olyan eleme, ami nem feltétlenül megalkotóinak, hanem a mindenkori legnagyobb pártnak kedveznek. Inkább azért kár ezért az új intézményért, mert végtelenül bonyolulttá teszi a mandátumkiosztási mechanizmust, esélyt sem hagyva a laikus érdeklődő számára, hogy néhány perces utánjárással megértse a folyamatot. A jogalkotó ugyanezt a győztest erősítő hatást jóval közérthetőbben is elérhette volna a kompenzációs mechanizmus teljes megszüntetésével, politikailag viszont ez az út kockázatosabb lett volna számára, mivel explicitté tette volna a kisebb pártok további gyengítésének szándékát.

A jelentés az olasz példa citálásával próbálja tompítani az új magyar találmány jelentőségét, amivel szintén a kormányzati kommunikációt erősíti, azt sugallva, hogy létezik európai minta a győztes ilyen fokú túlerősítésére. Az akkori olasz rendszerben valójában az említett mechanizmus volt az egyetlen győztest favorizáló elem, ami kizárólag a patthelyzet elkerülését szolgálta, ezzel szemben a magyar vegyes rendszer eleve inkább a többségi rendszerek logikáját követi, amelyben a számos kormányzati stabilitást elősegítő elemet fejelik meg a győztes mandátumarányának további hízlalásával.

Ebben az alfejezetben szerepel egy a szakmai színvonalat tovább romboló mondat, amely arra utal, hogy az időközi választásokon aratott ellenzéki győzelmek igazolják, hogy a Fidesz nem legyőzhetetlen a saját maga alkotta választási rendszerben. Eddig csak politikusok vagy a kormányhoz közeli újságírók vontak hasonló párhuzamot, kár, hogy egy alaposnak szánt jelentésbe is bekerült ez a szakmaiatlan érv. Egy időközi választáson ugyanis csak egyetlen választókerületben tartanak választást, eleve nincsenek tehát pártlisták, nincsenek külhoni voksok, nincs töredékszavazat, nincs győzteskompenzáció, de a kerülettérkép hatásai is nyilvánvalóan csak egy általános választáson fejthetik ki hatásukat: hogy is mondhatna el bármit egy időközi választás a komplett választási rendszerről? Ráadásul semmiféle újdonság nem történt a három időközin, már a 2014-es általános választáson is 10 egyéni kerületben ellenzéki jelölt győzött.

Ami kimaradt

Számos releváns aspektust egyáltalán nem tárgyal a jelentés, márpedig ezek hiányában aligha értékelhető a választási rendszer egésze. Most csak vázlatpontszerűen a legfontosabbak:

  • Leginkább a jelöltállítás és a kampányfinanszírozás alkotta torz szisztémának a tárgyalása hiányzik, amely kamupártok elburjánzását és közpénzek milliárdjainak kiáramlását ösztönzi. Míg korábban az ajánlószelvények illegális adás-vételére, most az ajánlóívek legalább annyira aggályos másolására épül a jelöltállítási rendszer (részletek itt, itt és itt).
  • Nincs szó a külhoni és a külföldön élő magyarok közötti indokolatlan megkülönböztetésről sem, már ami a szavazás módját illeti (részletek itt).
  • Kisebb súlyú ügy, de egyáltalán nem említi a jelentés a nemzetiségi választás bevezetését sem. Ez a talán jóhiszeműen életre hívott új intézmény alapjaiban hibás, olyannyira, hogy valójában nem is beszélhetünk választásról, hiszen aki a nemzetiségi listára kíván szavazni, a szavazólapon egyetlen helyre húzhatja be az X-et, nincs tényleges választási lehetősége. Jelen szabályozás szerint a kedvezményes mandátumszerzési lehetőség a visszaélések melegágya, aminek jelentősége nem lebecsülendő azzal, hogy 2014-ben egyik párt sem próbált profitálni ebből a(z egyáltalán nem) kiskapuból.

Leave a comment!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

*