Home » Álláspontok, Elemzések, Featured, Headline

Közvélemény-kutatások és a választások legitimációs krízise

12 July 2012 Szerző: Egy komment

A pártok azzal tehetik a legtöbbet saját kormányzóképességük erősítéséért, ha konszenzusra jutnak a választási rendszer optimális működésével kapcsolatban, illetve ha önmérsékletet tanúsítanak a másik fél „illegitimitásának” folyamatos hangoztatásával kapcsolatban – állítja vendégszerzőnk, RAVASZ ÁBEL szociológus. A Publicus Slovensko intézet vezető elemzője szerint a választások – különösen a parlamenti választások – ereje csökkenni látszik, és ezzel párhuzamosan az általuk kínált kormányzati legitimitás ereje is egyre kisebb.

Bár a demokrácia a politikai gondolkodás egyik legfontosabb fogalmi kategóriája, pontos jelentésével kapcsolatban nincsen konszenzus. Alapvetően kétfajta megközelítésről beszélhetünk: az egyik tisztán procedurális kritériumok meglétével azonosítja a demokráciát, a másik pedig különböző szubsztantív elemekkel dúsítja fel ezt a minimális keretet.

A procedurális demokráciaértelmezés kizárólag a szabad választások rendszeres megrendezésére koncentrál. Samuel Huntington például úgy fogalmaz, hogy bár a nyílt, szabad és fair választások révén létrejövő kormány lehet korrupt, rövidlátó, nem hatékony, felelőtlen, csoportérdekek által uralt vagy éppen a közjó érdekében szükséges intézkedések meghozására alkalmatlan, ettől még ugyanúgy demokratikus marad, maximum a vonzerejét veszíti el.[1]

A szubsztantív demokráciaértelmezés hívei ezzel szemben úgy látják, hogy a procedurális felfogás követői hibáznak akkor, amikor csupán a hatalom eredetével foglalkoznak, és nem veszik számba a hatalom felhasználásának módját. Tanulmányában Jean D’Aspremont például úgy látja, hogy a procedurális nézet csak az eredet legitimitásával foglalkozik, figyelmen kívül hagyva a gyakorlat legitimitásának fontosságát. Ő a politikai rendszerek demokratikusságát vizsgálva afelé hajlik, hogy az alapvető politikai- és polgárjogok, valamint a joguralom (rule of law) egyes elemeinek is meg kell jelennie a demokrácia fogalmának megalkotásakor.[2]

A polgári forradalmak után megkezdődő térnyerésétől kezdődően egészen a XX. század közepéig a demokrácia értelmezésében egyeduralkodó maradt a procedurális modell. A különböző szubsztantív felfogások a múlt század termékei: a részvételi demokrácia, a Robert Dahl-féle poliarchia, a deliberatív demokrácia és a reflexív demokrácia modelljei mind egyfajta szubsztantív demokráciamodellnek tekinthetőek.

A szubsztantív demokráciaértelmezés legnagyobb problémáját az jelenti, hogy míg a procedurális definíció határai nagyon tiszták, addig az, hogy milyen tartalmi elemek tartoznak bele a demokrácia fogalmába, rendkívül képlékeny. Míg egy tiszta procedurális legitimációs elmélet szerint egy demokratikusan megválasztott kormány, az általa folytatott politikai minőségétől függetlenül legitim, addig a szubsztantív értelmezés igényt tart a kormány legitimitásának folyamatos felülvizsgálatára. Ha megengedővé válunk a szubsztantív kritériumok használatával kapcsolatban, akkor a belpolitikai diskurzus központi részévé, a napi politika egyik fő témájává válik a kormány legitimitásának kérdése.

A kulcsfogalmat ebben az összefüggésben a politikai felelősség jelenti, amely jogilag nehezen definiálható, elsősorban morális kategória. Felelősség nélkül nem létezhet képviseleti kormányzat, a választott politikusoknak „válaszokat kell tudniuk adni a kormányzattal kapcsolatos kérdésekre”.[3] A politikai verseny logikája azt diktálja, hogy a szembenálló felek mindenkoron a fogalom minél szélesebb körű alkalmazását igénylik a közvéleménytől a politikai ellenfeleikkel kapcsolatban. Az ellenzék a kormányzatot felelőssé próbálja tenni a politika összes negatív kimenetéért és a kedvezőtlen társadalmi folyamatokért, miközben a hatalmon lévők a korábban kormányon lévőket, valamint az aktuális ellenzéket próbálják bevonni a felelősök körébe.

A felelőssé válás akkor jelent problémát a politikai szereplők számára, ha az ellenfelek vádja találkozik a társadalom nagyobb csoportjainak az érintett üggyel kapcsolatos negatív percepcióival. Hiába teszi az ellenzék felelőssé a kormány egy olyan ügyben, amit a választók zöme nem lát át, esetleg nem érdekli: ekkor ugyanis a politikai megítélésen keresztüli negatív visszacsatolás minimális. Ellenkező esetben viszont a szembeszökő ügyekben a felelősség politikai költsége hatalmas lehet.

A választóinak felelős modern politikus leginkább kézenfekvő válasza erre a kihívásra a politikai opportunizmus. A politikai értelemben vett opportunizmus is az aluldefiniált fogalmak közé tartozik, konnotációja azonban egyértelműen negatív. A „professzionális opportunista” a politikai pozíciójának megtartása és/vagy javítása céljából hajlandó saját politikai elveinek részleges vagy teljes beáldozására, akár hosszabb távon is. Az opportunizmus minden esetben rövid távú előnyszerzésre vonatkozik, ez azonban nem zárja ki sem a negatív, sem a pozitív hosszú távú kimenetelt.

Mivel a politikai felelősség súlya elsősorban az adott ügy percepciójától függ, a politikai opportunista számára a közvélemény-kutatások jelentik a legfontosabb tájékozódási pontot. A közvélemény-kutatások szerepe még egy tisztán procedurális legitimációjú demokráciában is döntő lenne, hiszen az általuk szolgáltatott információ teszi lehetővé a pártok pozicionálását a politikai versenyben; egy szubsztantív demokrácia-modellben azonban, ahol a kormány legitimitása a folyamatos politikai vita tárgyát képezi, a közvélemény-kutatások szerepe tovább növekszik.

A közvélemény-kutató szakemberek politikai szerepének felértékelődése egy nagyobb folyamat, a permanens kampány részeként értelmezhető. A XX. század során egyidejűleg több folyamat is a kampány és a kormányzás korábban éles elkülönülésének elhalványulása felé hatott, ami mára többé-kevésbé el is tűnt. Bár a kormányok számára a társadalmi támogatottság mindig döntő tényezőnek számított, az új elemet a kortárs politika állapotában a társadalmi támogatásra való folyamatos rászorultság jellemzi. Ez az állítás nagy rokonságot mutat a demokrácia szubsztantív értelmezésének devalválódásával, azaz a legitimációs folyamatba bevont értékek felhígulásával és azok a napi politikai agendának való alárendelésével. Ennek megfelelően a permanens kampány során minden nap választási nap, a kormányzás pedig csak a társadalmi támogatás forrásainak folyamatos manipulálása, kordában tartása mellett lehetséges.[4]

Bár a kampány és a kormányzás több tekintetben egymással rokon tevékenységek, óriási különbség van a két folyamatot irányító belső logikában. A kampány egyetlen döntésre próbál hatni, amelynek végső kimenetele győztesekről és vesztesekről dönt. Fix időhorizonton belül zajlik, és szükségszerűen ellenséges hangnemű. Célja a felszínes meggyőzés, amelynek leképeződése rövidtávú, pontszerű döntésben nyilvánul meg. Ezzel szemben a kormányzás komplex rendszerekre és hosszú időtartamra fókuszál, sikerességéhez pedig számos szereplő együttműködésére van szükség. A kormányzati logikában a „társadalmi egyeztetés”, azaz a döntések előkészítése, megvitatása és a vita általi legitimációja fontos szerepet tölt be.[5]

A kampány permanenssé válása, a kampány és a kormányzás közötti határ elmosódása elsősorban a kampány belső logikájának kiterjesztését jelenti a korábban attól többségében mentes időszakokra is. Ahogy a kampány logikája fokozatosan beszüremkedik a kormányzásba, úgy a közügyekről való gondolkodás fókusza a hosszú távról a rövidre kerül át, a kompromisszumkeresést az ellenséges gondolkodásmód váltja fel, a közügyek megvitatását és a közvélemény informálását pedig a meggyőzés és a saját perspektíva „eladása”.

Bár a közvélemény-kutatás által vezérelt kormányzás technikai szempontból is számos problémába ütközik, a felmérések által vezérelt politikai opportunizmus problémája elsősorban legitimitási kérdéseket vet fel. Tim Rosenkrantz[6] – Jürgen Habermas egy 2011-es cikkét értelmező – írása szerint a felmérések az elektorális politikai részvétel egyfajta utánzataként is működnek. Bár a közvélemény-kutatások nem választási események, a médiában betöltött központi szerepük miatt pszeudo-participációs mechanizmusokká válnak. Ezzel a választások teret vesztenek, hiszen immár nem a demokratikus politikai legitimáció kizárólagos aktusai, hanem „csupán” a legfontosabbak a sok közül. A pártok annak reményében, hogy kedveznek a rövid távú véleményspektrumnak, lemondanak a programszerű munkáról, amely ennél hosszabb távú megfontolásokat vesz figyelembe.

Ha a választások a politikai opportunizmus által diktált véleményeket hangoztató, azokat a permanens kampány intézményrendszerén keresztül a közvéleményre folyamatosan rátoló pártok küzdelmévé válik, akkor a választópolgárok az ígéretekben saját maguk, a közvélemény-kutatók által lemért, a torzulások által befolyásolt és a politikai döntéshozói mechanizmusokon átszűrt véleményét fedezhetik fel. Ráadásul, a választások legitimációs monopóliumának de facto elveszítése a felmérésekkel szemben a demokrácia legitimitásának minimális, procedurális modelljének teljesülését is kétségbe vonja. Az egész folyamat vesztese pedig az a kritikai nyilvánosság, amelynek a háttérbe szorulása a demokrácia immunrendszerét gyengíti meg, lecsökkentve ellenállását a manipulatív populizmussal szemben, és egyben alapvetően kérdőjelezve meg a politikába vetett bizalom racionalitását.

Ebben a helyzetben a politikai elit számára nagyon kevés tér nyílik saját legitimitása megerősítésére. A politikai legitimitás kérdése ugyanis nem nulla összegű játék: nem a másik féltől „kell megszerezni”, sőt, az ellenfelek legitimitásának leépítése a saját párt alól is fokozatosan kihúzhatja a talajt. Sokkal inkább egyfajta „termelési tényező”, amelyet létre kell hozni, illetve elosztani. A pártok így azzal tehetik a legtöbbet saját kormányzóképességük erősítéséért, ha (1) konszenzusra jutnak a választási rendszer optimális működésével kapcsolatban, majd annak általános elfogadottságát kommunikálva megnövelik annak (jövőbeli) legitimitását, illetve (2) önmérsékletet tanúsítanak a másik fél „illegitimitásának” folyamatos hangoztatásával kapcsolatban minden banális ügy esetén. Ez a két önkorlátozás egyébként korántsem feltételez altruizmust: sokkal inkább azt, hogy a politikai szereplőknek már középtávon is érdekük a rendszer legitimitásának biztosítása, akár az ellenfelek támadásának mérséklése árán is. A demokrácia a választások ereje által biztosított legitimációja nélkül ugyanis nemcsak „ők”, hanem a saját oldal sem képes hatékonyan, saját programjára koncentrálva kormányozni. Azt viszont az olvasó vérmérsékletére bíznám, hogy a permanens kampány logikájának érvényesülése mellett mekkora esélyt ad a középtávú haszonelemzésen alapuló politikai perspektívák érvényesülésére.

 


[1] Huntington, Samuel P. (1971) The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. Norman, Oklahoma: University of Oklahoma Press, 10. o.

[2] D’Aspremont, Jean (2006) „Legitimacy of Governments in the Age of Democracy”. New York University Journal of International Law and Politics, 2006/38, 893-903. o.

[3] Lánczi, András (2012) „Ki a felelős? A politikai felelősség nyomában”. Politikatudományi Szemle, 2011/4, 17. o.

[4] Heclo, Hugh (2000) „Campaigning and Governing”. Ornstein, Norman J. – Mann, Thomas, E. (2000) The Permanent Campaign and Its Future. Washington D.C.: American Enterprise Institute, The Brookings Institution, 16-17. o.

[5] Uo., 11-12. o.

[6] Rosenkrantz, Tim (2011) „Jürgen Habermas on Power to the Polls”. Deliberately Considered, 2011. május 25. Letölthető: http://www.deliberatelyconsidered.com/2011/05/jurgen-habermas-on-power-to-the-polls.

One Comment »

Leave a comment!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.

*